Kontakti:
baltsurvey@baltsurvey.lv
Tālr.: 67568743. Fakss: 67568753
Mob. tālr.: 29167113, 26513401

Biroja adrese:
Krišjāņa Barona iela 88 k-2 231.kab., Rīga, LV 1001
Rekvizīti:
SIA “BaltSurvey”
Reģ. Nr.: 40003761022
PVN reģ. Nr.: LV40003761022
Jur.adrese: Kaivas iela 33 k-2-62, Rīga, LV 1021
Banka: AS DnB NORD Banka Purvciema filiāle
Bankas kods: RIKO LV 2X
Konts: LV85RIKO0002013039090
Top.LV

. kartogrāfija, mērniecība, Mērniecības birojs, topogrāfijas pakalpojumi, topografija, topogrāfija, ģeodēzija, robežu uzmērīšana, inženierģeodēzija, tipogrāfiskais plāns, Topogrāfiskā uzmērīšana, mērniecība mērniecības birojs, pakalpojumi, izpildshēma, meža transformācija, meža transformācijas plāns, zemes ierīcības darbi, zemes sadales projekts, lauksaimniecības zemes transformācijas plāns, zemes robežu plāns, zemes robežu uzmērīšana, nomas plāns, nomas robežu plāns, ēku un būvju īpašumam piesaistītās zemes robežu plāns, ģeodēziskie darbi būvniecībā, kontrolmērijumu akts, kontrolmērijums, būvasu nospraušanas akts, inženierkomunikāciju un ielu segumu izpilduzmērīšana, izpilduzmērījumi, izpildshēma, izpildshēmas izgatavošana, mērniecība, birojs, pakalpojumi, latvija, rīga, vidzeme, latgale, zemgale, kurzeme, profesionāli. I. Vispārīgie noteikumi Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību visiem būvētājiem Baldones pilsētā ar lauku teritoriju ēku projektēšanai, saskaņošanai, būvniecībai un pieņemšanai ekspluatācijā. II. Būvniecības kārtība 1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, jāsaņem saskaņojums ēku celtniecībai konkrētā vietā: 1.1. individuāliem būvētājiem pilsētas arhitektūras dienestā; 1.2. pārējiem (sabiedriskā, komerciālā rakstura ēkām) pilsētas domē. 2. Sabiedriskām ēkām, pirms projektēšanas uzsākšanas jāsaņem vietas izvēles akts vispārīgā kārtībā. 3. Pie pilsētas galvenā arhitekta jāsaņem arhitektūras- plānošanas uzdevums. 4. Būvētājiem pilsētas biezi apbūvētajā daļā jāpasūta ēku novietnes topogrāfiskais plāns visos gadījumos, bet ja apbūves teritorijā ir vērtīgi koki, nelīdzens reljefs, transporta un pazemes komunikācijas, topogrāfiskais plāns jāpasūta arī būvēm lauku teritorijā. 5.Jāpasūta ēku vai būvju projekts pie jebkura licencēta arhitekta vai projektēšanas organizācijā. 6. Projektētājam jāsaskaņo projektu pie pilsētas galvenā arhitekta. 7. Jāveic ēku un būvju būvasu nospraušanu dabā. 8. Jāsaņem būvatļauja pie pilsētas būvinspektora uzrādot apstiprinātu projektu un būvasu nospraušanas plānu ( būvatļauju izsniedz uz 3 gadiem un pagarina uz 1 gadu). 9. Pēc ēkas uzbūvēšanas jāpiesaka ēkas gatavību pilsētas būvinspektoram ēkas pieņemšanai ekspluatācijā. 10. Jebkura darbība būvniecībā bez augstāk uzskaitīto noteikumu 1. -8. neievērošanu, uzskatāma par nelikumīgu celtniecību un sodāma likumā noteiktā kārtībā. III. Arhitektūras-mērniecības dienesta pakalpojumu apmaksas kārtība 1. Maksājumi par arhitektūras-mērniecības dienesta pakalpojumiem izdarāmi domes kasē, saņemot kvīti par izdarīto maksājumu. 2. Iekasētā nauda pēc arhitektūras-mērniecības dienesta priekšlikumiem tiek izmantota Baldones pilsētas labiekārtošanai. 3. Pakalpojumu izcenojumi tiek koriģēti katru gadu ievērojot oficiālo inflācijas koeficientu valstī.