logo s

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Mūsu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos sertificētais speciālists ar komandu veic zemes robežu uzmērīšanu, izgatavo zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus un reģistrē to nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

Arī veicam:

 • zemes vienības daļas (nomas) plānu izgatavošanu un reģistrāciju;
 • atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu izgatavošanu;
 • robežzīmju atjaunošanu;
 • sarkano līniju punktu nospraušanu;
 • situācijas plāna aktualizāciju;
 • apgrūtinājumu plāna aktualizāciju;
 • zemes robežu noteikšanas projekta izstrādi.

Kas tas ir?

Zemes kadastrālā uzmērīšana ir darbietilpīgs process, kas iekļauj sevī robežu un situāciju uzmērīšanu apvidū, arhīva dokumentu izpēti, robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu kopā ar uzaicinātiem robežojošo zemju īpašniekiem, plānu izgatavošanu un saskaņošanu ar ierosinātāju un pašvaldību, plānus reģistrāciju Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā.

Kad ir nepieciešams?

Īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā vai zemes robežu precizēšanai.

Izpildes termiņi:

Pirmreizējas uzmērīšanas, instrumentālās pārmērīšanas vai nomas gadījumā: 1.5 – 2 mēneši;
Sadales gadījumā:  2 – 3 mēneši.

Pasūtījumam nepieciešamie dati:

 • pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma apstiprināšanu;
 • zemes ierīcības projekts vai detālplānojums;
 • zemes robežu plāns;

Atbilstoši normatīviem aktiem, ierosinātājs var būt tikai zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

Pasūtījuma cena:

Ir atkarīga no objekta atrašanās vietas, zemes gabala platības un konfigurācijas, pierobežnieku skaita, uzmērāmas situācijas, apgrūtinājumiem, nodevām par informāciju un reģistrāciju.

 

Aizpildot pieteikumu, atbildi saņemsiet tuvākajā laikā!

 

Mūsu darbu reglamentē:

 • 27.12.2011 Ministru kabineta noteikumi Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”

 

Разработано с JooMix.